“Kosmos”

Mossyrock Area Historical Society
Nov. 1, 2023
Slideshow Presentation by Buddy Rose